ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

3η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γ.Ν. Δράμας 23-24 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9/2016

ΑΙΘΟΥΣΑ KOUROS

8:00-9:00       Εγγραφές

9:00-10:00     Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Παθολογική και Ψυχιατρική       Νοσηλευτική

10:00-11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Χειρουργική Νοσηλευτική
11:00-11.30  Διάλεξη: «Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης-Φορέας Προσφοράς
Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Φυσικοθεραπευτής ΤΕ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Γ.Ν Ξάνθης
11:30-12:00   Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Ποιότητα και Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Υγείας

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Υπηρεσιακά συμβούλια - Ένσταση του σωματείου για την μονόπλευρη- ελλιπή διακίνηση εγγράφου του Γεν. Νοσ. Κοζάνης Φορέας ‘’ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ’’

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πε.Σ.Υ.Π.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                            Κοζάνη   :  20 / 07 /2016     
  ( Μέλος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. )

Διεύθυνση  :  Mαματσείου 1                                                            Αρ. εξ/νων :     ΄΄ 75 ΄΄        
                  Τ.Κ : 50100  Κοζάνη                                       
 Τηλ. επικ/νίας: 2461352683                                            Προς: 1. Διοικητή 3ης Υ.Π.Ε
                                                                                                    2. Δ.Σ. Γεν. Νοσ. Κοζάνης                                                                                                                                                     Φορέας  ‘’ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ’’
                 

Θέμα : ’’ Ένσταση επί του αρ.πρωτ. : 5497 της 01/07/2016  εξ. εγγράφου  του τμήματος της Δ.Α.Δ. του Γεν. Νοσ.  Κοζάνης Φορέας  ‘’ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ’’  ‘’


Αξιότιμοι κύριοι

    Κατόπι ενημέρωσης από  μέλη του σωματείου για τον τρόπο διακίνησης του συγκεκριμένου εγγράφου και προσεκτικού  έλεγχου της σχετικής νομοθεσίας θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
    Το ανωτέρω έγγραφο αποστέλλετε όπως αναγράφει προς: 1……   2.  Σωματεία Εργαζομένων  3…….
   Το ανωτέρω έγγραφο επικαλείται Σχετ: 1. Τα άρθρα 3 & 4 της  Α.Π. ΔΙΚΠΡ /Φ.80/ 30/8703/ 19-9-1998 Υ.Α. ( ΦΕΚ 684/19-9-1988 )
   Οι  διατάξεις του άρθρου 3 παρ.  2 αναφέρουν όμως  σαφέστατα ότι :
2. ‘’ Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχοκολλούνται στα καταστήματα όλων των υπηρεσιακών μονάδων και ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους μέχρι 10 Ιουλίου’’.  
   Ως Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Πε.Σ.Υ.Π. Δυτ .Μακεδονίας, με έδρα το Γεν. Νοσ. Κοζάνης,  Φορέας  ‘’ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ’’   και εκπροσωπώντας  το έννομο συμφέρον των  μελών  μας και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ουδέποτε γίναμε αποδέκτες του ανωτέρου έγγραφου  ούτε  καν ενημέρωσης κατόπι  τηλεφωνικής επικοινωνίας .
        Επίσης το έγγραφο επικολλήθηκε απλώς μόνο στον πινάκα ανακοινώσεων -μεταξύ άλλων εγγραφών - χωρίς να ανακοινωθεί στα νοσηλευτικά τμήματα, με αποτέλεσμα να μην γίνει έγκαιρα αντιληπτό από  όλους τους ενδιαφερομένους ώστε να υποβάλουν υποψηφιότητες.
 Το έγγραφο δεν αναρτήθηκε στη ‘’ Διαύγεια ‘’ του νοσοκομείου ούτε αποστάλθηκε μέσω  e-mail στην εσωτερική διακίνηση των εγγράφων στα τμήματα .

    Για αυτή την μονόπλευρη- ελλιπή διακίνηση του έγγραφου εκ της Διοικητικής Υπηρεσίας,  εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας και  στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης , της διάθεσης των πληροφοριών  και ενημέρωσης των εργαζομένων, καταθέτουμε την ένσταση μας και ζητούμε εκ νέου ορισμό νέων ημερομηνιών κατάθεσης υποψηφιοτήτων με ταυτόχρονη έγκαιρη  ενημέρωση όλων.


                                                              Με εκτίμηση
                                                            Για το Δ.Σ.

                       Ο Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας
              Καραλιμάνης Στέφανος                                        Αντωνιάδου Χαρούλα

Επισυνάπτονται

τα σχετικά στοιχεία 

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΠΔ 69 (ΦΕΚ 127/13.7.16) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα . aftodioikisi.gr

Σύμφωνα με το ΠΔ 69   ΔΕΙΤΕ ΤΟ  ΕΔΩ : (ΦΕΚ 127/13.7.16):
-Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία έως εφτά ετών στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της ΕΕ και αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως.
-Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος. Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
-Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Οι προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας και η συνάφεια
Η προϋπηρεσία  συνίσταται σε:
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.
Η προϋπηρεσία πρέπει:
α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,
β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 το οποίο αναφέρεται στη συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας: «Η συνάφεια του αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρίνεται σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.»
Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά
Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Η αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία
αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.
Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι:
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.
β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Ο ρόλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 και αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος.
Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας του άρθρου 2 πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπο λογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.
Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλους ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 4.
http://aftovi.27210.gr/mediafiles/2016/07/dimosio_anagnorisi_proipiresias_aftodioikisi.pdf

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Διευκρινήσεις για τη διαδικασία αποσπάσεων του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε.

Αθήνα, 8 / 07 / 2016 
Αριθμ. Πρωτ.:  Α2β/Γ.Π. 40032

Θέμα: «Παρέχονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία αποσπάσεων του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε.»

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ : ΕΔΩ


 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ   ΤΗΝ  ΚΟΙΝΗ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ.Πρωτ.:  Α2β/Γ.Π.οικ.34879

Αθήνα, 17 / 5 /2016          Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου
 

ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ

ΦΕΚ   ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  24 Μαΐου 2016 Αρ. Φύλλου 1469
                                                                               
3 Συμπλήρωση κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 22225/22-3-2016
(Φ.Ε.Κ. 839/ τ.Β΄/30-3-2016, Α.Δ.Α.ΨΩΒ3465ΦΥΟ-92Η)
 με περιεχόμενο τον καθορισμό διαδικασίας αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Δ.Υ.Πε..

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΕ ΄΄ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΄΄ & ΄΄ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΄΄
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΣΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Photo Title 2ΔΩΣΕ ΖΩΗ - ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΣΤΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ :ΕΔΩ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Aνακλήθηκε το πάγωμα της διαδικασίας μεταβολών προσωπικού- ανοίγει ο δρόμος για αναθέσεις προϊσταμένων από τους νέους διοικητέςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    
ΠΗΓΗ : http://www.gnan.gr/

6 Ιουλίου 2016 ΦΕΚ - ΤΕΥΧΟΣ Β' Αρ. Φύλλου 2049 - Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»


iekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ: ΕΔΩ


ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 10 Επιλογή Διευθυντή

Άρθρο 14 Προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. 


Άρθρο 15 Υπαλληλική Κατάσταση Προσωπικού 

Άρθρο 16 Προσόντα διορισμού 

1. Τα ειδικά προσόντα διορισμού στις θέσεις Εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας ορίζονται κατά κλάδους ως εξής: 
α) Κλάδος ΠΕ 14 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο Α.Ε.Ι. Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 
β) Κλάδος ΠΕ 18 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο των πρώην Ανωτέρων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων 3ετούς φοίτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής 
γ) Κλάδος ΠΕ 17 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο των πρώην Ανωτέρων Σχολών Επισκεπτριών και Νοσοκόμων 4ετούς  φοίτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής. 
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας είναι κατά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 (167/τ.Α’), όπως ισχύει.
 Μετά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, όσοι καταλαμβάνουν θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτός των ανωτέρω προσόντων, πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.


Άρθρο 17 Διδακτικό Προσωπικό

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - Ορισμός προσωρινής Διευθύντριας και Υποδιευθυντών ΝοσηλευτικήςΥπηρεσίας

Πτολεμαΐδα 28 Ιουνίου 2016
Απόφαση 91/2016
ΘΕΜΑ: «Ορισμός προσωρινής Διευθύντριας και Υποδιευθυντών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

Αποφασίζουμε

1ον : Ορίζουμε ως προσωρινή Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας την κυρία Αναστασία Τσαμπαρλή, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄.
2ον: Ορίζουμε ως προσωρινή Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης του Χειρουργικού Τομέα, την κυρία Σούλα Ευγενίδου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄.
3ον: Ορίζουμε ως προσωρινή Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης του Παθολογικού Τομέα, την κυρία Άννα Κωνσταντινίδου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄
4ον: Η εκτελούσα χρέη Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κυρία Ευδοξία Γιαννοπούλου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄, ορίζεται ως προσωρινή Προϊσταμένη Καρδιολογικού Τμήματος
και η κυρία Κιτμιρίδου Ελένη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄, ορίζεται ως προσωρινή αντικαθιστούσα της νέας Προϊσταμένης Ευδοξίας Γιαννοπούλου.
Κατά τον χρόνο αναπλήρωσης, χορηγείται το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 87 του Ν. 3528/07 «Υ.Κ.» και του άρθρου 16 του Ν.4354/2015.
Η παρούσα έχει ισχύ από την έκδοσή της.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : https://diavgeia.gov.gr/doc

Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ- Αποδοχή παραίτησης από τα καθήκοντά της προσωρινής Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κοζάνης

Κοζάνη 27 Ιουνίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 5107

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Αποδεχόμαστε την από 23-6-2016 αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Κωνσταντινίδου Άννας, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄, από τα καθήκοντα της προσωρινής Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κοζάνης. Η ανωτέρω υπάλληλος θα επανέλθει στην οργανική της θέση από την κοινοποίηση της παρούσας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: https://diavgeia.gov.gr/doc

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

ΚΕΕΛΠΝΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους νοσηλευτές ΔΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ


ΚΕΕΛΠΝΟΜαρούσι 23/6/2016
Αρ Πρωτ.: 1497 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 9-2-2016 υπ’ αριθμ. 253 προκήρυξης αναφορικά με τους νοσηλευτές ΔΕ που θα στελεχώσουν τις Μ.Ε.Θ.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στη Συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου 2016, εξέτασε το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης νοσηλευτών ΔΕ για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. και ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Με βάση την εισήγηση αυτή αναρτώνται οι Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων, αποτυχόντων και αποκλεισθέντων, που αποτελούν και τους μοναδικούς Πίνακες που ενέκρινε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Με βάση τους Πίνακες αυτούς καλούνται οι επιτυχόντες να δηλώσουν αποδοχή της πρόσληψής τους.
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση των Πινάκων, ήτοι μέχρι τις 14.00μμ της 4
ης Ιουλίου 2016.
Για τις θέσεις που παραμένουν άγονες, θα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητά τους, με τη νέα προκήρυξη των θέσεων αυτών.

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΩ Radio Music Player Free Online

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ