ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας.Εγκύκλιος 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TMHMA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Αθήνα,   5  Αυγούστου  2011

Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718


ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υπουργεία
   Δ/νσεις Διοικητικού –
   Προσωπικού
2. Όλες τις Γενικές Γραμματείες
    Δ/νσεις Διοικητικού –
   Προσωπικού
3. Όλες τις Ειδικές Γραμματείες
    Δ/νσεις Διοικητικού –
   Προσωπικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες 
    Διοικητικές Αρχές
    Δ/νσεις Διοικητικού –
    Προσωπικού

5. Όλες τις Αποκεντρωμένες  

    Διοικήσεις

    Δ/νσεις Διοικητικού -   

    Προσωπικού


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                             106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο:       213 – 1313337 –338 –335 -340
Fax :                  213 – 1313389
6. Υπουργείο Εσωτερικών
    Δ/νση Οργάνωσης &
    Λειτουργίας ΟΤΑ   
    Σταδίου 27 - Αθήνα
7. ΑΔΕΔΥ
     Φιλελλήνων & Ψύλλα 2
     105 57 Αθήνα
8. ΠΟΕ – ΟΤΑ
     Καρόλου 24
     104 37 Αθήνα
Θέμα: Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας.Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 152 /τ.Α’ δημοσιεύτηκε ο Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο εισάγονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) και θεσμοθετούνται νέες, οι οποίες αποτελούν καινοτομία και αφορούν διευκολύνσεις των υπαλλήλων προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο το ατομικό συμφέρον των υπαλλήλων αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα, με το άρθρο 37 του Ν.3986/2011 εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1.      Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37  του Ν. 3986/2011 τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 και επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο (2) ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου.

Πέραν της αύξησης του χρονικού διαστήματος της άδειας άνευ αποδοχών, την οποία δικαιούται ο υπάλληλος να αιτηθεί, οι λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι οποίες ρυθμίζουν τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51 παρ. 2 αυτού, η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας.


2.      Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37  του Ν.3986/2011 παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα  στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού  να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη. Κάνοντας χρήση της ως άνω διευκόλυνσης οι υπάλληλοι  έχουν τη δυνατότητα, με την αίτησή τους, να επιλέγουν, σύμφωνα με την   επιθυμία τους,  τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης, είτε των εργάσιμων ημερών.
           
Για τη χορήγηση της μειωμένης απασχόλησης της παρ. 5 του άρθρου 37  του Ν. 3986/2011  ισχύουν οι  ίδιοι λόγοι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται η άδεια της παρ. 4 του άρθρου 37  του ως άνω νόμου. Επιπλέον, όπως προβλέπεται ρητώς, στους υπαλλήλους παρέχεται η δυνατότητα με την αίτησή τους να επιλέξουν είτε τη μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση είτε τη μείωση των ημερών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση.3.      Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37  του Ν. 3986/2011 ορίζεται ότι  οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας εγκυκλίου εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες. Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις, απαιτείται χορήγηση άδειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με τη δικηγορική ιδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου.


Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται ρητώς στην παρ. 5 του άρθρου 37  του Ν. 3986/2011 ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν είναι συντάξιμος.Επισημαίνεται τέλος ότι η χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 37 Ν. 3986/2011 σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για τον υπάλληλο.

Σημειώνεται ακόμη ότι, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α’ και β΄ βαθμού (παρ. 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011).

            Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.


                                                                                          Ο Υφυπουργός   
                                                                                   

                                                                                          Ντίνος Ρόβλιας  


Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
4.Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
5.Δ/νση Διοικητικού
6.Δ/νση Διοίκησης Ανθρωπινου Δυναμικού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ