ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ - 2015


                                                                                 ΑΔΑ: 743Δ465ΦΥΟ-6ΤΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα    12/8 /2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. Γ1β/ Γ.Π./οικ.61738
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                      

ΤΜΗΜΑ Β’
Δ/ΝΣΗ: Aριστοτέλους 17                        Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 87                                          
Πληροφορίες: Π. Μωραίτου

Τηλέφωνο: 2132161343, 2132161346                                

FAX : 2105237384                                            

e-mail :ddy@ yyka.gov.gr                                

                                                              
                
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

ΣΧΕΤ:   1.    Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας.   
             2. Τον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία                     Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις.
            3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και                  συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
            4.     Η με αρ. Υ1/Γ.Π. /οικ. 41657 /13-5-2014 ανακοίνωση για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών με ΑΔΑ :BIΦ2Θ-ΦΣΔ.
                           
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας  - Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα - Τηλ.: 21321600367., από τις 1/9/2015 έως και τις 30/9/2015:

Α. Αίτηση συμμετοχής.

Β. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται η σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους.
Γ. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης  ισότιμης σχολής.
Δ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή.
Ε. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).

2.    Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής  (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπ. Υγείας.
3.    Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα  με έγκριση του Υπουργού Υγείας.

4.    Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

5.    Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στις  Περιφερειακές Ενότητες, ώστε  να λάβουν γνώση και ιδιώτες ενδιαφερόμενοι.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση με δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανωτ. 4η’ σχετ. προκήρυξη του 2014, εφόσον συνεχίζουν να ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως επανέλθουν μόνο με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν,  ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη φετινή διαδικασία επιλογής,  αναγράφοντας τον περσινό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους, (χωρίς να υποβάλλουν ξανά τα δικαιολογητικά).
                                                                        

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                                        
1.    Γραφ. κ.Υπουργού Υγείας. 
2.    Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3.    Γραφ. κ. Γεν.Γραμματέων                                      
4.    Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντών
5.    Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων Υπ. Υγείας
(με την παράκληση να  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)                                                   
6.    Όλες τις Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου μας
7.    Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Ποιότητας Ζωής
8.    Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


                                                                               
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ με την παράκληση να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν ﴿
1.    Όλες οι ΥΠΕ της χώρας
2.    Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφ. κ. Περιφερειάρχη
  Λ.Συγγρού15-17
  ΤΚ:  117 43
2. Περιφερειακή Ενότητα
 Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 Υπόψη   Προϊστ. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
 & Κοινωνικής Μέριμνας
 Λ. Αλεξάνδρας 196, ΤΚ:  115 21
3. Ε.Σ.Δ.Υ.
 Λ. Αλεξάνδρας 196,  Τ.Κ.  115 21                        
4. ΚΕΔΥ

 Φλέμινγκ 34 Τ.Κ. 166 72 Βάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ