ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση για την φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα  24 /8/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. Γ1β/ Γ.Π./οικ.64775
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.  ΥΓΕΙΑΣ  &  YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΕΙΑΣ                   

ΤΜΗΜΑ  Β’
Δ/ΝΣΗ: Aριστοτέλους 17                        Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 87                                          
Πληροφορίες: Π. Μωραίτου

Τηλέφωνο: 2132161343, 2132161346                                

FAX : 2132161907                                                                         

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.
ΣΧΕΤ:  1.   Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας, όπως ισχύει.   
             2. Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία                     Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις, όπως ισχύει.
          3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και                  συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
            4.  Το από 19/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας  της Περ. Ενότητας  του Κ. Τομέα  Αθηνών, με κοινοποίηση το γραφείο του Υπεύθυνου Καθηγητή κου Βατόπουλου στο ΚΕΔΥ.
            5.   Το  με αρ. πρωτ.  11489/2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Περ. Ενότητας  του  Κ.Τομέα  Αθηνών προς την Υπηρεσία μας  &  το από 20/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπεύθυνου των μαθημάτων, προς την Υπηρεσία μας .
                           
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Η διάρκεια της φοίτησης είναι εξάμηνη .Αρχίζει την 1 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Μαρτίου 2018.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Άρθρο 45- Νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά πρωτόκολλα στο νόμο 4486/2017 για την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας - .aftodioikisi.gr

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486

Άρθρο 45 Νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά πρωτόκολλα 

. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 (Α΄217), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδικότητες
 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 τα αρκτικόλεξα «Κ.Ε.Σ.Υ.» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)». 
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) εγκρίνονται Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα. Ως Νοσηλευτικό Πρωτόκολλο ορίζεται δέσμη οδηγιών παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας που βασίζεται στη σύγχρονη επιστημονική νοσηλευτική γνώση και τεκμηρίωση. Τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα συντάσσονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται από το Ε.Σ.Α.Ν., μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

ΣΧOΛΙO : ΕΠΙΤΕΛOΥΣ ΚΆΤΙ ΑΡΧΊΖΕΙ  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ  ΚOΙΝOΤΗΤΑ

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - Σχετικά με την διάλυση των κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων - https://diavgeia.gov.gr


Προκήρυξη για την πρόσληψη 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την διάλυση των κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων 

Αφορά άμεσα και το νοσηλευτικό προσωπικό

Δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/doc

Nόμος 4483/2017 - Αρθρο 32.-Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών - δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων -taxheaven.gr


Δείτε εδώ  https://www.taxheaven.


Αρθρο 32. Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού που υπηρετούν στη γεωγραφική περιφέρεια των ως άνω δήμων, για τους οποίους η οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, μπορεί να εξειδικεύει και να καταβάλει τις παροχές του πρώτου εδαφίου.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΟΑΕΔ - Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α'205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ - Προκήρυξη 2868 ατόμων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας( Τ.Ο.Μ.Υ )

03/08/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Προκηρύσσει 

              Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω: 
            Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (2390) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού. 
            Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΔΩ :  Λήψη αρχείου  Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ