ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Συνδικαλιστικές άδειες.Εγκύκλιος και διευκρινίσεις
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΑθήνα,   28  Ιανουαρίου 2009

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ /Φ. 59/114/οικ. 2149
Προς:
1. Όλα τα Υπουργεία
    Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού
2. Όλες τις Περιφέρειες

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                               106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 3393335  -3336  -3337  -3338  -3340
Fax :             210 – 3393389
   Δ/νσεις Διοίκησης
3. Όλες τις Νομαρχιακές
   Αυτοδιοικήσεις
   Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού
4. Ανεξάρτητες αρχές
    Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού
5. Δ/νση Οργάνωσης &
    Λειτουργίας ΟΤΑ   
    ΥΠΕΣΔΔΑ (Σταδίου 27,  Αθήνα)

 


ΘΕΜΑ: Συνδικαλιστικές άδειες.

Ύστερα από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με το καθεστώς για τη χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

      Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αρ. 424/2001 του ΝΣΚ η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, οι ισχύουσες διατάξεις για τις συνδικαλιστικές άδειες των δημόσιων υπαλλήλων που μετέχουν στις πρωτοβάθμίες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με βάση τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν κατά καιρούς από το έτος 1982 μέχρι σήμερα είναι αυτές που μνημονεύονται στο άρθρο 6 του ν. 2224/1994 όπως έχει συμπληρωθεί με τον ν. 2336/1995, με τις διατάξεις του οποίου επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 1264/1982 και καταργήθηκε κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση (επομένως και ο ν. 2085/1992), όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 11 του ν. 2336/1995.
   Συνεπώς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η οικεία υπηρεσία έχει την υποχρέωση να χορηγεί συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές, με τις ακόλουθες διακρίσεις:
Α) Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα :
ι) άδεια απουσίας έως 3 ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και
ιι) έως 5 ημέρες το μήνα στην περίπτωση που τα μέλη τους  είναι περισσότερα από 500 (άρθρο 17 του ν.1264/1982). 
Β) Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
α) Στον Πρόεδρο
ι) 15 ημέρες το μήνα εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη.
ιι) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω 1501 ψηφισάντων μελών.
 β) Στον  Γενικό Γραμματέα
ι) 15 ημέρες το μήνα εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη.
ιι) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω των 10.000 ψηφισάντων μελών.
Στον Αντιπρόεδρο και στον Ταμία ανεξαρτήτως αριθμού μελών των υπαγόμενων σε αυτές πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγούνται έως 15 ημέρες το μήνα.
Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω οργανώσεων παρέχεται άδεια έως 9 ημέρες το μήνα (αρ. 17 του ν. 1264/1982 και άρ. 6 του ν. 2224/1994).
Γ) Στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
ιv) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν (αρ. 17 του ν. 1264/1982).

Οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας πρέπει να ληφθούν μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Παρακαλούνται όλα τα υπουργεία να ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Επίσης οι Περιφέρειες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εποπτεύουν.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr) στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση - Επικαιρότητα
                                                                              Ο Υφυπουργός

                                                                               Χρήστος Ζώης

Εσωτερική διανομή:
1.      Γραφείο κ. Υπουργού
2.      Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.   Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα ΔΔ & ΗΔ
4.      Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της ΓΓΔΔ & ΗΔ
5.      Δ/νση Διοικητικού της ΓΓΔΔ & ΗΔ
6.      Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΔ & ΗΔ


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ        ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Χαλαζωνίτη
Τηλέφωνο: 2131313340
Fax : 2131313389
ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
Σταδίου 27 – 10183 Αθήνα


 ΘΕΜΑ: Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 28721/23.7.2012 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η συνδικαλιστική δράση προστατεύεται συνταγματικά στο πλαίσιο των διατάξεων περί συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23, παρ. 1 Σ). Οι συνταγματικές διατάξεις υποχρεώνουν την πολιτεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση και ανεμπόδιστη άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 θεσπίζει την υποχρέωση του εργοδότη να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις υπερκείμενες οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Από τη γενική ως άνω διάταξη προκύπτει η υποχρέωση του εργοδότη να ασκεί την αξίωση για παροχή εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο υπάλληλος στην εκτέλεση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων (Γ. Λεβέντη, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα 2007). Οι διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης που επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982, οι οποίες, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του νόμου αυτού, αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανταποκρίνονται στο πνεύμα της παρ. 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος.
οποία συμμετέχουν.
Όσον αφορά την ενεργοποίηση της υποχρέωσης της δημόσιας υπηρεσίας να διευκολύνει την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων, θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 997/1996, ΔΕΑ 1475/2004) και το αριθμ. 433/84 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, η οικεία υπηρεσία υποχρεούται να χορηγεί την αιτούμενη συνδικαλιστική άδεια μέσα στο πλαίσιο του αριθμού ημερών που ο νόμος προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο δε υπάλληλος συνδικαλιστής πρέπει να υποβάλει έγκαιρα στην υπηρεσία αίτηση – δήλωση για τις ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει ώστε η απουσία του να μην πραγματοποιείται επί βλάβη της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, τουτέστιν επί βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το αριθμ. 534/89 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, αν στο πρόσωπο του ιδίου συνδικαλιστή συντρέχουν οι ιδιότητες του συνδικαλιστικού στελέχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται αθροιστικά.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του δήμου Ν. Ιωνίας (πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση) που είναι ταυτόχρονα και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση) δικαιούται αθροιστικά τις οριζόμενες στις ως άνω διατάξεις άδειες για τις ιδιότητες του συνδικαλιστικού στελέχους που συντρέχουν στο πρόσωπό του.
Όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά με την ταυτόχρονη χορήγηση της συνδικαλιστικής άδειας στους δύο αντιπροέδρους της αυτής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης θέτουμε υπόψη σας ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη, εφόσον κατέχουν νόμιμα τη θέση τους, δικαιούνται να λάβουν συνδικαλιστική άδεια απουσίας την ημέρα που εκείνα επιλέγουν με την προϋπόθεση να αιτούνται τούτο έγκαιρα.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελευθερία ΜπινιάρηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ