ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ στο Π.Δ. 121 -Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. -Τεύχος Α148/09.10.2017 -’Άρθρο 20

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΔ ΕΔΩ :http://www.et.gr/


Άρθρο 20 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1.Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής έχει ως σκοπό: 
α. Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου που αφορά στα επαγγέλματα που ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των μονάδων υγείας. β. Την εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων που αφορούν στους επαγγελματίες που αποτελούν το νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας.
 γ. Την εκπαίδευση, εξειδίκευση, συνεχή κατάρτιση των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
 2. Τη Διεύθυνση (Γ6) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα:
      α. Τμήμα (Γ6α) Νοσηλευτών/τριών 
      β. Τμήμα (Γ6β) Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Νοσηλευτών/τριών 
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών/τριών.
2. Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι Νοσηλευτές/ τριες, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας.
4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση Νοσηλευτών/τριών μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 5. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των Νοσηλευτών/τριών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)
6. Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7. Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από Νοσηλευτές/τριες, υπηκόων των κρατών-μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες Νοσηλευτές/τριες που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτής.
9. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών της Ε.Ν.Ε.
10. Η ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση, η εποπτεία και η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάρτιση, έγκριση ή αναμόρφωση του οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.
11. Η έγκριση μετακίνησης των μαθητών, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
12. Η εποπτεία του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. σε ότι αφορά θέματα εκπαίδευσης των καταρτιζομένων στην ειδικότητα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
13. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης, από το πρόγραμμα σπουδών, πρακτικής άσκησης των Νοσηλευτών/τριών, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση.
14. Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Νοσηλευτή/ τριας.
15. Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν. 16. Η εποπτεία της τήρησης Μητρώων Νοσηλευτή/ τριας από τους αρμόδιους Φορείς.
17. Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν Νοσηλευτές/τριες και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
18. Ο καθορισμός στολών Νοσηλευτή/τριας.
19. Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των Νοσηλευτών/τριών και η κατάρτιση και η υλοποίηση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης.

β. Τμήμα Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας.
2. Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι ανωτέρω επαγγελματίες υγείας και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας, που υπάγονται στο εν λόγω προσωπικό.
4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
5. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των επαγγελματιών υγείας, που υπάγονται στο εν λόγω προσωπικό και η συγκρότηση αυτών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).
6. Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7. Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από τους ανωτέρω επαγγελματίες υγείας, υπηκόων των κρατών - μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες επαγγελματίες υγείας που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
8. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) και κάθε άλλου Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προ- κειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών.
9. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) και κάθε άλλου Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στο νοσηλευτικό προσωπικό.
10. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης, από το πρόγραμμα σπουδών, πρακτικής άσκησης των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτικής άσκησης.
11. Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
12. Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν. 13. Η εποπτεία της τήρησης μητρώων των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας από τους αρμόδιους Φορείς.
14. Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν στο ανωτέρω προσωπικό και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
15. Ο καθορισμός στολών του ανωτέρω προσωπικού.
16. Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των επαγγελματιών αρμοδιότητας του Τμήματος, για την κατάρτιση αναλόγων εκ-παιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ