ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού Π.Δ. 318/92 (ΦΕΚ Α' 161)


Π.Δ. 318/92 (ΦΕΚ Α' 161) : Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Έχοντας υπόψη : 

1.  Τις διατάξεις των παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 128 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/77), όπως αυτό επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 1943/91 "Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ 50 Α').

2. Το από 10.9.91 έγγραφο του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32/29/οικ.34372 με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και το γεγονός ότι μετά την πάροδο πενταμήνου δεν γνωμοδότησε.

3.  Την από 27.9.91 γνώμη της ΑΔΕΔΥ ('Εγγραφό της με αριθμ.  1143).

4.   Την υπ. αριθμ. 327/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζουμε : 

Η αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, γίνεται με τις εκθέσεις αξιολόγησης και αποβλέπει τόσο στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν. 
Ο τύπος και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης του κατά το άρθρο 1 προσωπικού, καθορίζεται στα υποδείγματα με στοιχεία Α', Β' Γ' και Δ' τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Διάταγμα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα αυτά και όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. 

1. Οι εκθέσεις Αξιολόγησης των προισταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων ή ενδιαμέσου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, συντάσσονται στο εξασέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Α'.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών υπαλλήλων κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) συντάσσονται στο εξασέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Β'.
3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) συντάσσονται στο πεντασέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Γ'.
4.   Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων των προηγουμένων παραγράφων, πλην της παρ. 3 όταν αξιολογητές είναι οι επιθεωρητές συντάσσονται στο δισέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Δ'. 
  
1.  Στην πρώτη σελίδα του υποδείγματος με στοιχείο Α' περιλαμβάνονται :
α) Τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης).
β)  Οι τίτλοι σπουδών και η τυχόν μετεκπαίδευση-επιμόρφωση του αξιολογούμενου.
γ) Η συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο καθώς και οι μελέτες άρθρα, προτάσεις και σχετικές με αυτό βραβεύσεις του υπαλλήλου.
2. Στο πρώτο τμήμα της δεύτερης σελίδας περιλαμβάνονται οι τυχόν δυσχέρειες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο αξιολογούμενος στην εκτέλεση του έργου του κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης.
3.  Η πρώτη σελίδα καθώς και το πρώτο τμήμα της δεύτερης σελίδας συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και υπογράφεται από αυτόν.
4.  Στο δεύτερο τμήμα της δεύτερης σελίδας καθώς και στην τρίτη και τέταρτη σελίδα του υποδείγματος περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων και καταχωρίζεται η βαθμολογία όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8.
5. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι δέκα έξι (16) και κατατάσσονται σε πέντε διακεκριμένες ομάδες που είναι:
1.   Γνώση του αντικειμένου.
2.   Διοικητικές ικανότητες.
3.   Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.
4.   Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.
5.   Αποτελεσματικότητα.
6.   Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε επί μέρους κριτήρια, ως ακολούθως : 
1. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1.  Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία).
2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
3.  Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.). 
2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
4.  Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, και ελέγχει τις εργασίες της μονάδας του.
5.  Ικανότητα να επικοινωνεί, καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους και αναπτύσσει τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.
6.  Ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης.
7.  Ικανότητα δημιουργίας πνεύματος ομάδος.
8.  Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων (και σε έκτακτα περιστατικά). 
3.   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
9.   Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.
10. Πρωτοβουλία - Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.
11.  Ανάληψη ευθυνών. 
4.   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
12.  Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού.
13.  Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες. 
5.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
14.  Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων.
15.  Ποιότητα και ποσότητα εργασίας.
16.  Εξοικονόμηση πόρων (όχι μόνο οικονομικών, αλλά και εργασίας, χρόνου, υλικών μέσων κλπ.).
Στο υπ. αριθμ. 12 κριτήριο της παραγράφου αυτής αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό.
7.  Στην πέμπτη σελίδα του υποδείγματος αναγράφονται από τον πρώτο αξιολογητή :
α) Οι τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις που έχει επιδείξει ο αξιολογούμενος κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης καθώς και η κρίση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 9 και τίθεται η υπογραφή του προέδρου αυτής.
β) Τα μέτρα τα οποία κατά την κρίση του αξιολογητή, πρέπει να ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του υπαλλήλου.
8.  Στην έκτη σελίδα του υποδείγματος :
α) Αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία έγινε συνέντευξη μεταξύ αξιολογουμένου και αξιολογητή και τίθενται οι υπογραφές αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 10.
β) Αναγράφεται η βαθμολογία του δεύτερου αξιολογητή καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις αυτού ως προς τον αξιολογούμενο υπάλληλο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 8.
γ) Συμπληρώνεται η στήλη της αυτοαξιολόγησης στην οποία προβαίνει ο αξιολογούμενος σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 11.
δ)   Συμπληρώνονται από την υπηρεσία οι στήλες :
Με αριθμ. 3 "Α' Αξιολογητής" που περιλαμβάνει το μέσο όρο βαθμολογίας του πρώτου αξιολογητή στην κάθε ομάδα κριτηρίων.
Η στήλη με αριθμ. 4 "Επιθεωρητής".
Οι στήλες με αριθμ. 5, 6, 7 και 8 που περιλαμβάνουν την οριστική βαθμολογία του "Α' Αξιολογητή" του "Β' Αξιολογητή" του Επιθεωρητή και τον μέσο όρο βαθμολογίας των Αξιολογητών Α', Β' και του Επιθεωρητή. Η οριστική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της κρίσης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία και του υπηρεσιακού Συμβουλίου για τυχόν ενστάσεις.
Η στήλη με αριθμ. 9 "Συμπληρωματική βαθμολογία για εξαιρετικές επιδόσεις".
ε)   Επίσης συμπληρώνονται από την υπηρεσία τα μέρη του εντύπου 1 "Αποτελέσματα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία" και ΙΑ "Αποτελέσματα τυχόν ένστασης". Ο υπολογισμός του μέσου όρου της βαθμολογίας γίνεται κατά προσέγγιση εκατοστού.
στ)  Στο τέλος της έκτης σελίδας τίθενται οι υπογραφές του πρώτου και δεύτερου αξιολογητή, καθώς και τα στοιχεία τους. 
  
1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται και για το υπόδειγμα με στοιχείο Β που αναφέρεται στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι οποίοι δεν προίστανται διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων ή άλλων αντιστοίχου επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων.
2. Τα κριτήρια αξιολόγησης που είναι δέκα (10) των κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπαλλήλων κατατάσσονται σε τέσσερις διακεκριμένες ομάδες κριτηρίων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ./τος, με εξαίρεση την ομάδα κριτηρίων με τίτλο "Διοικητικές ικανότητες".
3.  Η κατά την παρ. 5 του άρθρου 4 ομάδα κριτηρίων με τίτλο "Αποτελεσματικότητα" αναλύεται προκειμένου για υπαλλήλους του άρθρου αυτού, στην ποιότητα και ποσότητα της εργασίας και στην ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του. 
  
1.  Στην πρώτη σελίδα του υποδείγματος με στοιχείο Γ' περιλαμβάνονται :
α) Τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία, κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης).
β) Η συνοπτική περιγραφή του έργου των υπαλλήλων. Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και υπογράφεται από αυτόν.
2. Στη δεύτερη και την τρίτη σελίδα του υποδείγματος περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων και καταχωρίζεται η βαθμολογία όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8.
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε τρείς διακεκριμμένες ομάδες που είναι: 
1.  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
2.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε επί μέρους κριτήρια που στο σύνολό τους είναι επτά (7) ως ακολούθως : 
1.   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
1.   Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.
2.   Πρωτοβουλία - Καινοτομίες.
3.   Ανάληψη ευθυνών. 
2.   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
4.   Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού.
5.   Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες. 
3.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6.   Ποσότητα εργασίας
7.   Ποιότητα εργασίας
5.  Για την τέταρτη και πέμπτη σελίδα του υποδείγματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4. 
  
1.   Στην πρώτη σελίδα του εντύπου με στοιχείο Δ' περιλαμβάνονται :
α)  Τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία, κλάδο, βαθμό και τίτλο θέσης).
β)  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων και η βαθμολογία.
γ)  Οι παρατηρήσεις.
2.  Στη δεύτερη σελίδα του ίδιου εντύπου περιλαμβάνονται :
α)  Η αιτιολογία.
β)  Τα στοιχεία του επιθεωρητή (ονοματεπώνυμο, υπογραφή και ημερομηνία).
3.  Για τη βαθμολογία και την ειδική αιτιολογία έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8. 
  
1. Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον πρώτο αξιολογητή με έναν ακέραιο ή δεκαδικό κατά προσέγγιση δεκάτου βαθμού, που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 1 έως το 10 με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 10 και κατώτατο αριθμό 1.
2. Ο δεύτερος αξιολογητής βαθμολογεί τον υπάλληλο στις ομάδες κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 4 και όχι σε κάθε κριτήριο χωριστά.
3.  Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου τους.
4. Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια.
5. Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια.
6. Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου.
7.  Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία υπάλληλοι.
8.  Εφόσον ο πρώτος αξιολογητής και ο Επιθεωρητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με το βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
9. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική αιτιολογία πρέπει να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα.
10.  Στο μέρος Η' με στοιχείο α' με τίτλο "Παρατηρήσεις Β' αξιολογητή" της τελευταίας σελίδας των εντύπων Α, Β και Γ ο δεύτερος αξιολογητής μπορεί να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του ως προς την απόδοση του αξιολογούμενου με την παράθεση οποιωνδήποτε κατά την κρίση του στοιχείων που είναι ικανά να θεμελιώσουν τη βαθμολογία του.
11. Κάθε αξιολογητής κατά τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υπαλλήλων, οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην κατά την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 1943/91 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ως προς το ανώτατο και κατώτατο ποσοστό υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος άρθρου. 
  
1.   Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος αξιολογητής κρίνει ότι ο αξιολογούμενος έχει επιδείξει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή την εν γένει συμβολή στο έργο της υπηρεσίας εξαιρετικές επιδόσεις αναγράφει αυτό στο προς τούτο ειδικό μέρος της έκθεσης αξιολόγησης, (μέρος Ε') με την υποχρέωση να παραθέσει αποκλειστικά και μόνο πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που τεκμηριώνουν τις επιδόσεις αυτές.
2.   Ως εξαιρετικές επιδόσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται η προσφορά έργου από τον αξιολογούμενο το οποίο είναι πέρα της κατά την κοινή πείρα και λογική άριστης επίδοσης από το οποίο προέκυψε πρόδηλο όφελος για την υπηρεσία, για την αποτελεσματικότερη δράση της υπηρεσίας του είτε επειδή καθ' υπέρβαση των υποχρεώσεών του προσέφερε με δική του πρωτοβουλία υπηρεσίες που κατά λογική πείρα και αντίληψη τον διακρίνουν προδήλως από τους λοιπούς συναδέλφους του.
3.   Οι τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις πρέπει να αναφέρονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με μία ή περισσότερες από τις ομάδες κριτηρίων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4.
4.   'Οπου παρατίθενται εξαιρετικές επιδόσεις από τον πρώτο αξιολογητή, ο δεύτερος αξιολογητής έχει υποχρέωση να διατυπώσει τη γνώμη του επί της βασιμότητας αυτών στο μέρος Η "Παρατηρήσεις Β Αξιολογητή".
5.   Ο τελικός χαρακτηρισμός των κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιδόσεων ως εξαιρετικών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 1943/91.
6.   Η Επιτροπή αυτή εφόσον αποφασίσει ότι τα παρατιθέμενα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα, όλα ή μέρος αυτών αποτελούν αυτοτελώς θεωρούμενα εξαιρετικές επιδόσεις, βαθμολογεί με το βαθμό 10 μία ή περισσότερες από τις ομάδες κριτηρίων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 ανάλογα με το ποιές από αυτές συνδέονται με το περιεχόμενο των εξαιρετικών επιδόσεων του αξιολογουμένου.
7. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αρνητικά, δεν θέτει βαθμό σε καμμιά από τις ανωτέρω ομάδες κριτηρίων. 

1. Εφόσον κατά την κρίση του πρώτου αξιολογητή, απαιτείται για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου, να πραγματοποιηθεί συνέντευξη μαζί του, ο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του.
2.  Την πραγματοποίηση συνέντευξης μπορεί να ζητήσει και ο αξιολογούμενος, οπότε η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για τον πρώτο αξιολογητή.
3. Σε κάθε περίπτωση η συνέντευξη πραγματοποιείται πριν από τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης.
4.  Η ημερομηνία της συνέντευξης καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου όταν αυτό υποβάλλεται. 

1. Κάθε αξιολογούμενος προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων βαθμολογώντας τις κατά τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 ομάδες κριτηρίων με κλίμακα βαθμών από 1 έως 10 στην στήλη "Αυτοαξιολόγηση" του "Πίνακα Αξιολόγησης" στο μέρος Θ' των εντύπων Α, Β και Γ.
2. Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο αξιολογητής στα ουσιαστικά προσόντα κατ' ουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία που δίνουν οι αξιολογητές σ' αυτόν ούτε επιφέρει, οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής την εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί επίσης ο πρώτος αξιολογητής να εκτιμήσει, με βάση την αυτοαξιολόγηση την ανάγκη να καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο. 
  
1. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας κάθε οργανικής μονάδας κάθε προιστάμενος θέτει εγγράφως στόχους για την μονάδα της οποίας προίσταται. Οι τιθέμενοι στόχοι πρέπει να συνδέονται με τις αρμοδιότητες της οικείας οργανικής μονάδας.
2. Τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους κάθε Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τους προιστάμενους των διευθύνσεων που υπάγονται σ' αυτόν για την κατά την παρ. 1 θέση στόχων για την οργανική μονάδα της οποίας προίστανται μέσα στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του οικείου φορέα, ή στα πλαίσια της αποστολής αυτού. Κάθε προιστάμενος διεύθυνσης εισηγείται εγγράφως στον οικείο Γενικό Διευθυντή τους στόχους της οργανικής μονάδας του, για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι στόχοι αυτοί συζητούνται μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και του οικείου προισταμένου διεύθυνσης και οριστικοποιούνται από αυτούς το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου.
3.   Οι κατά την προηγούμενο παράγραφο οριστικοποιούμενοι στόχοι αναγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας, με χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους σε ειδικό έντυπο υπόδειγμα το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή και τον οικείο προιστάμενο διεύθυνσης.
4.   Μετά την οριστικοποίηση των στόχων της οικείας Διεύθυνσης, ο προιστάμενος αυτής ενημερώνει τους προιστάμενους των Τμημάτων που υπάγονται σ' αυτόν για τη θέση ειδικών στόχων για τις οργανικές μονάδες των οποίων προίστανται μέσα στα πλαίσια των στόχων που έχουν οριστικοποιηθεί για την οικεία διεύθυνση.
Κάθε προιστάμενος τμήματος ακολούθως εισηγείται εγγράφως στον οικείο προιστάμενο διεύθυνσης τους ειδικούς στόχους της οργανικής μονάδας του, για το επόμενο ημερολογιακό έτος οι οποίοι συζητούνται μεταξύ τους, οριστικοποιούνται από αυτούς το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για ειδικότερους στόχους που μπορεί να τεθούν περαιτέρω από τον προιστάμενο τμήματος και τους προισταμένους γραφείων που υπάγονται σ' αυτόν.
5.  Για τη θέση στόχων χρησιμοποιείται το έντυπο με στοιχείο Ε.
6.  Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται :
α)  Οι στόχοι κατά σειρά προτεραιότητας.
β)  Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής (επίτευξής) τους.
γ)  Ο βαθμός κατά τον οποίο επιτεύχθηκαν.
δ) Αιτιολογία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αποκλίσεις από την επίτευξη των στόχων και
ε)  Η ημερομηνία και οι υπογραφές των οικείων προισταμένων.
7. Η βαθμολογία 9 ή 10 στο κριτήριο "Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων" δίνεται μόνον εφόσον οι στόχοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του παρόντος και ανάλογα με το βαθμό επίτευξης των στόχων. 
  
1. Οι υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού των Υπουργείων των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. καθίστανται υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ./τος.
2. Προς τούτο οι προιστάμενοι των υπηρεσιών διοικητικού ή προσωπικού ορίζουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους από τους υπηρετούντες στις μονάδες αυτές ως υπευθύνους για την τήρηση των οριζομένων από το παρόν Π.Δ./γμα ως προς τα εξής μόνο σημεία :
α) ως προς τη συμπλήρωση, τόσο από τον αξιολογούμενο όσο και από τον αξιολογητή των απαραίτητων κατά το παρόν Π.Δ./γμα στοιχείων και β) ως προς το εάν στον οικείο χώρο της έκθεσης αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία αναγράφονται κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 8 συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα και όχι αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμοί.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προιστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
4. Μετά τον κατά τις προηγούμενες παραγράφους προκαταρκτικό έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης, όλες οι εκθέσεις που διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 εισάγονται υποχρεωτικά στην κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1943/91 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου η Επιτροπή αυτή να κρίνει εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφόμενα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εκτιμά ότι η παρατιθέμενη ειδική αιτιολογία δεν θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα, αλλά σε αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς ή ότι τα παρατιθέμενα στοιχεία ή γεγονότα αυτά καθεαυατά εκτιμώμενα δεν δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και η βασιζόμενη σ' αυτά βαθμολογία 9 ή 10.
6.   Στη περίπτωση αυτή θεωρείται ότι το οικείο κριτήριο έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 8. Η βαθμολογία αυτή καταχωρίζεται κατά κριτήριο σε ειδικό χώρο με στοιχείο 1 "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία" στην σελίδα 6 των εντύπων Α και Β, στη σελίδα 5 του εντύπου Γ και στη σελίδα 2 του εντύπου Δ στον ειδικό προς τούτο χώρο με στοιχείο Δ. 
  
1. Την κατά το παρόν διάταγμα αξιολόγηση ενεργούν αυτοτελώς δύο το πολύ προιστάμενοι ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στην ιεραρχία της οικείας δημοσίας υπηρεσίας ή του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο άμεσος προιστάμενός του και ο αμέσως ανώτερος προιστάμενος όταν υπάρχει.
2. Ως προιστάμενοι νοούνται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι ή στρατιωτικοί που κατέχουν θέση η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και οι μετακλητοί με θητεία ή με σύμβαση οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί με θητεία ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων.
3. Στην περίπτωση που έχει συσταθεί θέση προισταμένου χωρίς αντίστοιχη οργανική μονάδα, ο προιστάμενος αυτός είναι πρώτος ή δεύτερος κατά περίπτωση αξιολογητής, για τους υπαγόμενους σ' αυτόν υπαλλήλους.
4. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προισταμένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι.
5. Ειδικά για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Εθνικής 'Αμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας που υπάγεται στον υπαλληλικό Κώδικα (Π.Δ. 611/77), ως προιστάμενος αξιολογητής νοείται ο προιστάμενος της οικείας σχολής.
6. Ο Γενικός Διευθυντής είναι αξιολογητής σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου των προισταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτόν. 

1. Οι Επιθεωρητές αξιολογούν στο ειδικό έντυπο του άρθρου 7 τους υπαλλήλους της υπηρεσίας την οποία επιθεώρησαν εφόσον δεν ανήκουν στον ίδιο με τους αξιολογούμενους κλάδο.
2. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που δεν είναι προιστάμενοι δεν βαθμολογείται το κριτήριο της διοικητικής ικανότητας.
3. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ δεν συντάσσεται έντυπο αξιολόγησης από επιθεωρητή. 

1. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας και προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ. το μονομελές όργανο διοίκησης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των προισταμένων διευθύνσεων αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων που οργανωτικά υπάγονται απ' ευθείας σ' αυτούς.
2. Ο Γενικός Γραμματέας περιφέρειας συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προισταμένων των διανομαρχιακών υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτόν.
3.  Ο Νομάρχης συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προισταμένων διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων των νομαρχιακών υπηρεσιών. 
  
1. Ο αξιολογητής βαθμολογεί αντικειμενικά, εκθέτοντας με ευσεινειδησία και αίσθημα ευθύνης τη δίκαιη γνώμη του για τον υπάλληλο.
2. Η βαθμολογία του αξιολογητή πρέπει να απορρέει από γεγονότα αντικειμενικώς ακριβή και όχι από απλές υπόνοιες ανεύθυνες εισηγήσεις, σχόλια ή πληροφορίες ούτε μεμονωμένα και τυχαία περιστατικά. 
  
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών με εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ για τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐσταται κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχαν τοποθετηθεί με έγγραφο ή όχι έστω και αν κατά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες.
2. Αν ο προϊστάμενος αξιολογητής απέβαλε την ιδιότητά του αυτή πριν από την 31 Ιανουαρίου λόγω τοποθέτησης μετάθεσης, μετακίνησης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία, συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα κατά το έτος το οποίο αφορά η έκθεση για πέντε τουλάχιστον μήνες.
3. Στην περίπτωση που ο προιστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά απομακρύνθηκε από αυτά πριν την 31 Ιανουαρίου λόγω υποβιβασμού ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης δεν συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης εκτός από την περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Στην περίπτωση αυτή οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας προσωπικού πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ' εξαίρεση όταν αξιολογητές είναι Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας μπορεί να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους.
4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου αυτού σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών. 
  
1.Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ασκήσει τις ακόλουθες ενστάσεις για τις οποίες αποφαίνονται το υπηρεσιακό συμβούλιο.
α) 'Ενσταση διόρθωσης της βαθμολογίας στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας στις ομάδες κριτηρίων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου αξιολογητή είναι μεγαλύτερη των δύο (2) βαθμών με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας  στις ομάδες αυτές κριτηρίων στον ανώτερο βαθμό του άλλου προισταμένου.
β)   'Ενσταση διόρθωσης της βαθμολογίας του επιθεωρητή αν αυτή είναι κατώτερη του πρώτου ή του δεύτερου αξιολογητή κατά τρείς (3) τουλάχιστον βαθμούς στις αντίστοιχες ομάδες κριτηρίων.
γ)   'Ενσταση μεροληψίας του ενός ή και των δύο αξιολογητών ή του Επιθεωρητή με αίτημα την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης μόνο σε περίπτωση που αξιολογούμενος βαθμολογήθηκε με βαθμό 6 ή κατώτερο σε δύο (2) τουλάχιστον ομάδες κριτηρίων.
δ)   'Ενσταση διαγραφής γεγονότων που τυχόν διαλαμβάνονται στην αιτιολογία της αξιολόγησής τους ως ανακριβών σε πειριπτώσεις βαθμολόγησης με βαθμό 4 και κάτω, με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας.
2.   Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κατά την παρ. 1 του άρθρου 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο ή από τη συμπλήρωση του τριμήνου από τότε που έλαβε γνώση.
3.   Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και πραγματικά περιστατικά στα οποία ο υπάλληλος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του. 
  
1. Στο κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης απαγορεύονται οι διαγραφές, παρεγγραφές, ξυσίματα και γενικά διορθώσεις υπογραμμίσεις ή επισημειώσεις. Κάθε διόρθωση ή προσθήκη κατά την σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης γίνεται με παραπομπή στο περιθώριο και βεβαιώνεται με την υπογραφή του προσώπου που τη συντάσσει.
2. Σε κάθε υπηρεσία οι εκθέσεις πρωτοκολλούνται. Μετά την πρωτοκόλλησή τους αποτελούν δημόσια έγγραφα και απαγορεύεται κάθε μεταβολή τους που μπορεί να μεταβάλλει το περιεχόμενό τους προς όφελος ή σε βάρος του υπαλλήλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.
3. Αντικατάσταση της έκθεσης αξιολόγησης που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία ή τροποποίησή τους απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η διαγραφή τους ή τροποποιήσή της από το υπηρεσιακό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 23.
4.  Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε ένα αντίτυπο για τους υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιών και σε δύο αντίτυπα για τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών. Το ένα από τα δύο αντίτυπα φυλάσσεται στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία. 

1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθούν από την υπηρεσία η στήλη που περιέχει την βαθμολογία του Α' αξιολογητή η στήλη που περιέχει τη βαθμολογία του Επιθεωρητή καθώς και το μέρος του εντύπου (1) "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία". Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.
2. Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση. 
  
1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που ο υπάλληλος υπηρετεί. Αντίγραφο ή φωτοτυπικό αντίγραφο παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας στους αξιολογητές των οποίων η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και οι οποίοι υποχρεούνται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιτύπου της ένστασης να παραδώσουν ή αποστείλουν στην υπηρεσία ειδικό καθένας σημείωμα στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προισταμένου.
2. Οι προιστάμενοι των υπηρεσιών κατά τη διαβίβαση της ένστασης βεβαιώνουν την ημερομηνία που έλαβε ο υπάλληλος γνώση της έκθεσης αξιολόγησής του, αν τούτο προκύπτει από στοιχεία της υπηρεσίας τους.
3. Αν ο αξιολογητής του οποίου αμφισβητείται με την ένσταση η βαθμολογία, υπηρετεί εκτός της υπηρεσίας του υπαλλήλου που ασκεί την ένσταση η υπηρεσία του υπαλλήλου μπορεί να διαβιβάσει την ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κοινοποιώντας το έγγραφό της και συναποστέλλοντας ταυτόχρονα και στον οικείο προιστάμενο αντίτυπο της ένστασης με την υπόδειξη να αποστείλει το ειδικό σημείωμά του απευθείας στην υπηρεσία προσωπικού.
4.  Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία του (λόγω ασθενείας, εκπαιδευτικής άδειας κλπ.) η ένσταση αποστέλλεται και ταχυδρομικά επί αποδείξει. 
  
1. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αφού εκτιμήσει τα σχετικά στοιχεία αποφασίζει είτε την απόρριψή της της ένστασης είτε τη διόρθωση ή την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης ανάλογα με το αίτημα της ένστασης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για την διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός δύο μηνών από την εισαγωγή τους σ' αυτό.
2.  Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο κάνει δεκτή την ένσταση διόρθωσης, σημειώνεται το αποτέλεσμα στον ειδικό χώρο του εντύπου καθώς και τα στοιχεία του πρακτικού του Υπηρεσιακού συμβουλίου. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία του υπηρεσιακού συμβουλίου στην οικεία στήλη όπου αναγράφεται η οριστική βαθμολογία κατά ομάδα κριτηρίων.
3.  Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίσει την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης ο αρμόδιος υπάλληλος ενεργεί, όπως στο προηγούμενο εδάφιο. Η διαγραφή μπορεί να αφορά τη βαθμολογία του ενός μόνο αξιολογητή ή και των δύο, ανάλογα με το αίτημα της ένστασης.
4.  Στην περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλαμβάνεται ένστασης η οποία στρέφεται κατά της βαθμολογίας τους ενός μόνο αξιολογητή, η τυχόν διόρθωση της βαθμολογίας του ή η απόρριψη της ένστασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν επηρεάζει τη βαθμολογία του άλλου αξιολογητή. 
  
1. Ταυτόχρονα με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, κάθε προιστάμενος διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας υποχρεούται να συντάσσει την κατά το άρθρο 54 παρ. 8 του Ν. 1943/91 ειδική κατάσταση στην οποία καταχωρίζει τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας της μονάδας της οποίας προίσταται με τη σειρά που τους αξιολογεί προτάσσοντας τον υπάλληλο που κατά την κρίση του θεωρεί ως υπερέχοντα.
2. Η καταχώρηση των υπαλλήλων των κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική κατάσταση γίνεται κατά κλάδο και βαθμό, ανεξάρτητα από το τμήμα ή το γραφείο στο οποίο υπηρετεί κάθε υπάλληλος.
3. Η κατά την παρ. 1 αξιολογική κατάταξη των υπαλλήλων γίνεται υποχρεωτικά, σε κάθε περίπτωση και δεν επιτρέπεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο κατάταξη δύο ή περισσοτέρων υπαλλήλων του αυτού κλάδου και βαθμού της οικείας διεύθυνσης στην ίδια ακριβώς σειρά της κατάστασης.
4. Κάθε γενικός διευθυντής συντάσσει όμοια με την κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού κατάσταση για τους προισταμένους διευθύνσεων που υπογράφονται απ' αυτόν. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Οι κατά τα ανωτέρω ειδικές καταστάσεις αξιολόγησης παραδίδονται στη Διεύθυνση Διοικητικού και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελλο για τις καταστάσεις κάθε έτους, με τίτλο "Φάκελλος αξιολογικής κατάταξης έτους.........". 
  
Μεταβατική διάταξη Κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ./τος αυτού για τις εκθέσεις αξιολόγησης έτους 1992 δεν θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι στο κριτήριο (14) ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων.

Τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού αναθέτουμε στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ