ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΣΟΝΟΠ ---- ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ -ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ . ΠΡΟΣ 1.Τον Υπουργό Υγείας, κ. Μάκη Βορίδη 2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΠΑΣΟΝΟΠ)

ΠΡΟΣ
1.Τον Υπουργό Υγείας, κ. Μάκη Βορίδη
2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
***********************
Η Ομοσπονδία μας με προηγούμενη απόφασή της συντάσσεται με την απόφαση  του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ που σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 19-9-2014, έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα:
Όπως είναι γνωστό, ο Ν.4250/2014 εισήγαγε σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων στο πλαίσιο του τριπτύχου «Αξιολόγηση- Κινητικότητα- Διαθεσιμότητα». Κατά τη διαβούλευση οι εργαζόμενοι είχαν αντιδράσει δυναμικά με την καθολική τους συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, καθώς επίσης και αρκετοί κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς είχαν ασκήσει κριτική στο νομοθέτημα αυτό, όπως και ο δικός μας φορέας.
Είναι εμφανές ότι το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων, που εισάγεται με τον Ν. 4250/2014 δεν πληροί τα συνταγματικώς επιβαλλόμενα κριτήρια, θέτοντας έτσι ζητήματα αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του, τα οποία άλλωστε έχουν επισημανθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Ένα συνταγματικώς επιτρεπτό σύστημα αξιολόγησης θα στόχευε στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλόλητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους.
Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας επιβάλλει η βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται πάντοτε μετά από αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρμόδια όργανα. Με τις νέες ρυθμίσεις, επιβάλλεται ο εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων και απαράβατων ποσοστών υπαλλήλων, που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Και αυτό ανεξάρτητα από την πραγματική κρίση των αξιολογητών ως προς την ποιότητα των αξιολογουμένων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αντισυνταγματική κατά το μέρος που θεσπίζοντας τέτοιου είδους ποσοστά υπαλλήλων αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας, σύμφωνα με την οποία κάθε υπάλληλος δύναται να αποδεικνύει την αξία και τις ικανότητές του μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες αξιολόγησης και επί τη βάσει σαφώς προκαθορισμένων, γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων.
Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι νοητή σε πανελλαδικό επίπεδο μία ποσόστωση η οποία συνάγεται από την κοινή πείρα και εμπειρία αλλά εν προκειμένω είναι αδιανόητη η ούτως ή άλλως ύπαρξη της ίδιας ποσόστωσης σε κάθε φορέα και κλάδο και χώρο υπηρεσίας χωριστά και ο εκ προοιμίου αποκλεισμός ότι στον συγκεκριμένο χώρο μπορεί πράγματι οι άριστοι να είναι περισσότεροι από το συγκεκριμένο ποσοστό και ταυτόχρονα οι λιγότερο άριστοι να είναι λιγότεροι. Επομένως, η οριζοντοποίηση του μέτρου και αν ακόμα δηλαδή δεχόταν κανείς την αξιολόγηση αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.
Αναφορικά με τους επιδιωκόμενους από το νόμο σκοπούς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το δήθεν επικαλούμενο δημόσιο συμφέρον (και δη δημοσιονομικό) περιγράφεται με αόριστο τρόπο και ως εκ τούτου, δεν δύναται να λειτουργήσει ισοπεδωτικά σε σχέση με τα ατομικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς δεν προκύπτει ούτε από το κείμενο του νόμου ούτε από την αιτιολογική του έκθεση η προσφορότητα, η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα εν στενή εννοία μεταξύ των νομοθετικών μέτρων και του επιδιωκόμενου σκοπού. Τα αναφερόμενα στο νόμο κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια και δεν οριοθετούνται προς το σκοπό της αξιολόγησης που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν.
Δεδομένης λοιπόν της αντισυνταγματικότητας των ως άνω διατάξεων και δεδομένου του προφανούς κινδύνου όλη αυτή η διαδικασία να καταλήξει σε απολύσεις μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων και εν προκειμένω, νοσηλευτών Ομόφωνα αποφασίζει:
Την προκήρυξη Απεργίας-«Αποχής»: Από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και ιδίως: (α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992, (β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, (γ) από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992), (δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992), (ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992), (στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ.
Η απεργία θα εκκινήσει την Τετάρτη 8-10-2014, ημέρα κοινοποίησης της εξωδίκου δηλώσεως στα αρμόδια Υπουργεία, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της απόφασης αυτής και τα αιτήματα της ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του Ν.4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του Ν.4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει εμπροθέσμως και νομοτύπως την παρούσα εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία στα προς επίδοση αρμόδια Υπουργεία προς γνώση τους προκειμένου να επέλθουν οι έννομες συνέπειες.
Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν.Γραμματέας
M. Πάντζαλης                                                                                     Τ. Πατηνέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ