ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.-Εγκύκλιος του Υπουργού Δ.Μ.Η.Δ. κου Μητσοτάκη όπου με σαφή τρόπο πλέον συνδέεται άμεσα και χωρίς αμφισβήτηση η έκθεση αξιολόγησης με τις διαθεσιμότητες.

    Εγκύκλιος του Υπουργού Δ.Μ.Η.Δ. κου Μητσοτάκη όπου με σαφή τρόπο πλέον συνδέεται άμεσα και χωρίς αμφισβήτηση η έκθεση αξιολόγησης με τις διαθεσιμότητες.

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ.

Όλοι συμμετέχουμε μαζικά στην αποχή από την αξιολόγηση.
Συνεχίζουμε τον Αγώνα.
Συμμετέχουμε στην 24/ώρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 9-7-2014.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014.
Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-7ΓΑ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, η οποία αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
  1. Διαδικασία επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4250/2014,  εισάγονται ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων, τα οποία υπολογίζονται επί του συνόλου α) των υπαλλήλων και β) των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης,  οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική αρχή του συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το  αντικείμενο  της  εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν (άρθρο 1 του Π.Δ. 318/1992) βάσει προσδιορισμένων κριτηρίων, καθίσταται αυτονόητο ότι το αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης όργανο δύναται, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, ιδίως όσον αφορά στους φορείς που διαθέτουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες, να συνεργαστεί και να ανταλλάξει απόψεις με τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, οι οποίοι ενεργούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.318/1992, όπως ισχύει, ως αξιολογητές, προκειμένου ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης να ανταποκρίνεται στην προαναφερόμενη βασική αρχή που διέπει το σύστημα αξιολόγησης.
Επισημαίνεται επίσης ότι τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά ή περιοριστικά. Κατόπιν τούτου το αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης, δύναται να θέσει και να λάβει υπόψη του και άλλα κριτήρια, τα οποία αφενός θα πρέπει να συνάδουν με το σκοπό της αξιολόγησης και αφετέρου  να τεκμηριώνονται και να προσδιορίζονται σαφώς από τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κριτήριο για τον επιμερισμό θα μπορούσε να αποτελεί και η σημασία των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων όσον αφορά α) στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα και β) στην υλοποίηση – εκτέλεση των προτεραιοτήτων της ασκούμενης πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον λαμβάνονται υπόψη και επιπλέον κριτήρια πέραν των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, αυτά θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς στη σχετική απόφαση επιμερισμού ποσοστών, ώστε να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.

  1. Σύστημα αξιολόγησης και διαθεσιμότητα – μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 «οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)». Από τη γραμματική διατύπωση των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων – αξιολογούμενων, δεδομένου ότι οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 τυγχάνουν εφαρμογής για τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων έτους 2013, με εξαίρεση όσες είχαν συνταχθεί ήδη από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 318/1992, των οποίων η σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι θα απαντάται το φαινόμενο υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας να έχουν αξιολογηθεί για το έτος 2013 με δύο διαφορετικά κατ΄ ουσίαν συστήματα αξιολόγησης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του έτους αυτού για την ενδεχόμενη θέση αυτών σε διαθεσιμότητα.
Επίσης, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν συνδέεται καθοιονδήποτε τρόπο με τη μισθολογική κατάσταση αυτών.
Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται πίνακας, όπου αποτυπώνεται η κατανομή ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης με αριθμό υπηρετούντων σε Γενική Διεύθυνση ή σε οργανική μονάδα αντίστοιχου επιπέδου από έναν μέχρι εκατό υπαλλήλους, με την προϋπόθεση ότι το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο κρίνει ότι θα αξιοποιηθεί το μέγιστο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν αμελλητί σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα καθώς και σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ